Klagomålshantering

Lingua Montessoriskola

Välkommen till Lingua Montessori


Klagomålshantering


Syftet med Lingua Montessoriskolors rutiner för klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten.


Enligt skollagen(2010:800) 4 kap §8 ska det på en skola finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.


Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskola, förskoleklass, fritidshem eller skola vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att  förbättra vår verksamhet. Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten


Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns omsorg/utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan/skolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechef/rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.


Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till styrelsen på avsedd klagomålsblankett (laddas . Den ifyllda blanketten skickas  med vanlig post till:  Skolhoppet AB, Sankt Lars väg 85, 22270 Lund


Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom 10 arbetsdagar skall förskolechef/rektor ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

 

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till styrelsen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.


»   Jobb

»   Curabitur