Vårt koncept

Lingua Montessoriskola

Läs mer


  • Läroplan för förskolan

  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Följ oss

Du kan även följa oss på Facebook: www.facebook.com/linguamontessori

Välkommen till Lingua Montessori


Om vårt koncept


Vår förskola och vår grundskola är följer Läroplan för förskolan respektive Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Vi har Montessoripedagogiken som ledstjärna. Vi tror att Montessoripedagogiken, som fyller 100 år i år, är en modern och heltäckande pedagogik som passar för alla barn, även 2000-talets barn.


Du kan läsa mer om Montessoripedagogiken här.


Däremot vill vi gärna göra Montessoripedagogiken tillgänglig för så många barn som möjligt. Därför försöker vi i den mån det är praktiskt möjligt hålla öppettider som passar ett modernt samhälle.


Maria Montessori hade en vision om att fostra världsmedborgare, som skulle skapa fred i världen. Inspirerade av detta vill vi också att vår förskola skall vara flerspråkiga. På förskolan finns därför pedagoger som har andra modersmål än svenska och som talar detta språk med alla barn i barngruppen. Vi försöker därför att alltid ha pedgaoger som pratar svenska, engelska, franska respektive spanska i grupperna.


På vår grundskola lever dessa språk sitt liv företrädesvis på fritids. Skolans undervisning sker i huvudsak på svenska, men engelska är ett viktigt och stort ämne då vi valt att göra det som ett profilämne med hjälp av skolans val.
About our concpt

Our preschool and elementary school are in accordance with the national curriculum for the preschool and curriculum for the compulsory school, the preschool class and the afterschool (fritidshem). We have the Montessori pedagogy as a guiding star. We believe that the Montessori pedagogy, which turns 100 this year, is a modern and comprehensive pedagogy that is suitable for all children- the children of the 21st century.

You can read more about Montessori pedagogy here.


However, we would like to make Montessori pedagogy accessible to as many children as possible. Therefore, we try, to the extent of making it practically possible to have opening hours that suit the modern society.

Maria Montessori had a vision of nurturing world citizens who would create peace in the world. Inspired by this, through language as a tool, we want our preschool to be multilingual.


The preschool therefore has educators who have mother tongue other than Swedish and who speak the language with all the children, interacting with them in different situations. We therefore always try to have educators who speak Swedish, English, French and Spanish in the groups. At our elementary school, these languages live their lives primarily in leisure time.


The school's teaching is mainly in Swedish, but English is an important and important subject since we have chosen to do it as a profile subject with the help of the school's choice»   Jobb

»   Curabitur